[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VMs: Gratheus text - as possible benchmarkMaybe you can use this as a benchmark for your analyses. It's a medieval
alchemystic text in old dutch. The nice thing is that it is in rhyming
verse, so that should show up in spectral analyses. I don't know what the
entropy is.

I hope 10 pages - 350 lines - 1900 words - 8500 characters is enough. I can
make it longer but it's a lot of work to get it perfect. I did two
successive OCR's of the pages and the ran a diff on the two files. All in
all this is two hours of work, so if you really need more ...

Note the wild spelling - for example "Olium Vivum" is also spelled als
"Olium Vinum".

Greetings, hope this helps. Petr

-----------------------------

Enech god in drie persone
vader helich gheest ende zone
sidi ende hebt oyt gheweest
in hu godheit als men leest
5 ghi maket alle creaturen
na vwen wille ende gaeft figuren
den mensce verstannesse ende sen
hoe comt dat nu loot ende ten
bouen den goude clemt so zere
10 dat wilen hadde so grote ere
biden goude doe ic verstaen
dat clergie es al te gaen
dat wilen was van groten doene
men heues nu een twint te doene
15 noch ens niemen diere na staet
alle soukense enen raet
dats die sciencie lucratiue
aldus verdwasen de keytiue
ende volghen den lode ende den thene
20 nu verstaet wat ic mene
die de sciencie leren woude
dat hi geraken mochte ten goude
hi soude so lange ter scolen gaen
dat hi de bouke soude verstaen
25 die de philosophen maecten
doe si alkemie geraecten
ende si saghen de grote crachte
die alkemie met haer brachte
ende dat wonder also groot
30 doe guam god die hem ver boot
dat sijt niet openbaren souden
maer werdich ende vaste houden
want het ware die heimeliceit
van alre sciencie diuiniteit
35 ende die wortele van allen zaken
hier bi verkeerden si haer spraken
in parabelen ende ombonden
ende seiden dat si hadden vonden
die sciencie openbare
40 in scalen van eyeren ende in hare
in sulfre in soute in arsenike
in alune in stene des gelike
spraken si ende gauent vort
daer al de werlt bi es verdort
45 nochtan so wanet elc verstaen
ende eiken so bedriegt sijn waen
ende labueren ieghen spoet
ende vertheren haue ende goet
te werkene in onbekenden stene
50 die varwe en hebben groot no clene
dus verliesen si haren tijt
dies ic int herte heb be nijt
dat ic dus verdolen sie
in dese sciencie alle clergie
55 daer omme so willic openbare
hier twerc bescriuen al van hare
in dietsce tale elken man
die ne gheen latijn ne can
mijns namen willic niet vergeten
60 Gratheus so bem ic gheheten
Filius philosophi
nu verstaet ende hort na mi
bi figuren willic v toghen
die vate die ten werke doghen
65 die suldi van glase doen maken
vp dat ghi wilt v werc geraken
dat eerste vat heet Bima
ende dat ander heet Alpha
ende dat derde Fumera
70 ende dat vierde Tenicula
van desen vaten elc wesen moet
vierendeels groot bem ic vroet
in Bima suldi doen een pont
Mercurius ende ter seluer stont
75 doet vul borrens ende latet staen
drie dage wallen ende also saen
als die borne verzoden si
dat ghire dan weest so bi
dat ghire zoete melc in doet
80 dat sal ten werke wesen goet
ende legt vwen sin daerbi
alse dat melc verzoden si
vorder dan de borne was
vroet moeti wesen das
85 dat ghire dan in doet aysijn
als alle dese verzoden sijn
suldijt aldus zieden laten
ende meren hu vier met goeder maten
ghi moet werken dach ende nacht
90 sal hu werc hebben cracht
Des ander daegs hier na
comt v thulpen Alpha
een vierdinc ponts van puren tene
brinct soemet haer die ic mene
95 om hare en suldi niet laten
mindren tvier maer houden in maten
alsi dat ic van Alpha calle
ic wille dat Bima mede walle
maer alse then ghesmolten si
100 dan suldire legghen bi
een lettelkin van atremente
so dat te puluere drente
daer na geeft hem solfer viue
so dat aldus wallende bliue
105 Des derds daegs sal v comen
Fuemara toe tuwer vromen
ende sal met hare bringen in
een alf pont copers lettel min
deser suldi maken vier
110 sonderlinge sterc ende onghier
met blasebalgen ende met vlammen
dapperlike sonder lammen
maer dander .ij. sullen met staden
wallen alsi te uoren daden
115 als dat coper gesmolten es
hu ne dar niet twiflen des
soe en moet wallen na
metten thene Alpha
Nu comt Tenicula int werc
120 harde machtich ende sterc
sal haer wesen nu de hitte
in haer willic dat besitte
al dat geet ende sta
dat hadde Bima Alpha ende Fumera
125 Alphen ende Fumeren goet
dat comt teerst in haer gemoet
daerna so versterft haermede
algader binnen rijchede
enen aluen dach es siere of here
130 daerbinnen sal sijt betren zere
so dat claer wesen sal
seluer heeft soes geual
nu willic hu hier doen verstaen
met ere figuren vele saen
135 hoe breet de bodem wesen moet
onghedect iegen de gloet
Nu verstaet mine lieue clerke
ende legt uwen sin tesen werke
dat elken mensce es te zwaer
140 als ic v toghen sal hier naer
een tekin staen an tfirmament
dat vele dieue hebben bekent
dats een cyerkel ront van sterren
die men scouwen mach van verren
145 westwaert sien wijt dicken staen
met .vij. sterren diere an gaen
als die cyerkel vulmaect es
so sijn de dieue zeker das
als hi heeft al sine sterren
150 dat si moghen sonder merren
stoutelike stelen gaen
dat si niet worden geuaen
maer onlange maegt geduren
dus es stelen ter auonturen
155 met ere figure salic v togen
den cyerkel die men siet verhogen
van .vij. sterren euen ront
aldus willict v maken cont
Als dese cierkel es vulmact
160 ende der zonnen cracht dar an geract
es si verweent sonderlinge
ende regneert bouen allen dinge
dat es ene corte vre
die conste geraken dauonture
165 hi mochte gieten van puren goude
een hooft dat selue spreken soude
hi moet van astronomien wesen
vroet ende hebber of ghelesen
die dese dinc vulbrengen sal
170 dat hooft soude ooc seggen al
dat oyt was ende ye gesciede
dit weten niet vele liede
een meester was diet hadde gegoten
dat vele wonders hadde gesproken
175 dies mi noch een deel es bleuen
als de meesters hebben bescreuen
Aristotiles was dat hooft
des sijt zeker ende gelooft
dat hadde gegoten Volcaen
180 daerna gaf hijt Mattorise zaen
dies meester was ende deden seggen
dies wi vele bescreuen hebben
dies men jnde sterren ziet
dat ooc dicwile es gesciet
185 diet in sulken pointe wacht
dat es vor die middernacht
somwile spade somwile vroe
siet ment noort ic segge v hoe
dats verstaen ende bekent
190 .vij. sterren ant firmament
somwile min somwile meer
die sterren die ic seide eer
hetet ene Prodesclera
als ic v seggen sal hier na
195 nu merct wel alsi alle staen
gelijc den boge gespannen zaen
ende Prodesclera tenen ghescichte
nu verstaet wat ic v dichte
so slaet de boge sulke wile
200 dat Prodesclera ene mile
ende meer vliegt vanden boge
als soe comt vp hare vloge
nochtan dincse ons vliegen so sachte
dat mense cume vliegende achte
205 somwile vliegt soe rechte
voren gelijc enen gescechte
somwile vliegt soe inden boghe
ghi sout wanen dat ic loge
maer dat ment ant firmament
210 menich waeruen heeft bekent
nu verstaet in vwen sin
alsoe vliegt ten boghe waert in
dan heet si N oticlera
die teersten hiet Prodesclera
215 nu verstaet mine waert
alsoe trect ten boghe jnwaert
sone sal men jndie wile
indien dat men ghinge ene mile
niet beghinnen want si es quaet
220 tallen beghinne dat verstaet
maer alsoe es Prodesclera
nu verstaet ende horter na
so es soe tallen beghinne goet
ende gheeft den meester goeden spoet
225 siet hier den boge dat verstaet
met ter sterren goet ende quaet
niemen en belghe hieromme
dat ic te minen beghinne come
weder al hebbix begeuen
230 want het ware quaet achter bleuen
alne seidict voren wattan
ghi sulter vroescap leren an
daer ic tsolfer vine nome
voren jn twerc willic dat come
235 ghesont ende leuende dan
Mercurius heten wi den man
contrarie ieghen atrement
seluer wit als perkement
maer dies sal niet vele sijn
240 van elken tween een lettelkijn
Alse de meester es in vloge
te finneren werc gelijc den boge
die men siet an tfirmament
ende daer Tenicula es omtrent
245 die meester achtic si de boghe
ochte Prodesclera vte vloghe
ende in Teniclen vliegen sal
die lucht moet daer gloyen al
ende Tenicula so ghereet
250 dat sijt vinde al euen heet
ware Prodesclera heter vele
dan soe vonde Teniclen kele
so borste Tenicla gereet
dat ware Noticlera godweet
255 maer Tenicula mach niet lichte
sijn te heet iegen tgesichte
alsoe vrouwe es van desen goede
moet soe wesen in grote hoede
van den meester in allen zinnen
260 gestadelike so mach hi winnen
van puren tene een lettelkijn
moeter toe gheworpen sijn
daerna suldijt stoppen snel
met taerwin bloume ende mincse wel
265 ghemalen peper vele daermede
dat seys witte tempern dede
ende pot erde ghetempert wale
dit suldi mingen altemale
ende stoppent vaste daermede zaen
270 ende latet een lettel wallende staen
daerna neemt een erdin vat
met puren tene ende wrijft dat
binnen ende Mercurius na
daerin sturt Tenicula
275 Nu verstaet lieue kinder
bede mere ende minder
het es twonder van allen zaken
god hi later v toe gheraken
Olium vinum eist gheheten
280 Caput Phitonicum doet mi weten
dat ic mach seggen ouer waer
dat si es edel ende claer
si heeft harde grote macht
si maect dach daert es nacht
285 die donkerede doet soe vlien
dat men daer claer ende wel mach zien
diere ene kersse brochte bi
soe ginge vte segghic di
van der clareit die si heeft
290 hier bi seggen wi dat si leeft
also mi dinke in alre wisen
wat mochten wi iegen hare prisen
ghene dinc in erdrike
gout noch seluer no coninc rike
295 noch ghene dinc die wi weten
een man die jochtich es gheheten
daer si comt an sine lede
si brincse weder jnde stede
ende maecse gesont ende sterc
300 si doet menich edel werc
dat mach men dicken prouen wale
neemt een lettel van kerstale
ende neemt olie viue
datter ane hangende bliue
305 ende latet drupen dan
vp enen vasten slapenden man
het sal hem gaen in al sine lede
ende hi salre ontwaken mede
het druupt ooc wel in v hande
310 gelijc den dropele inden zande
en es vat dat onthoude
en ware gemaect van puren goude
ghetempert ende gegoten wale
of en ware van kerstale
315 ofte een blat van belricke
also als ic ten nausten micke
daerin maegt onthouden werden
dat het niet en come ter erden
het es so edel ende so crachtich
320 in hem seluen ende so machtich
wie dats dronke .ix.daghe
die van den euele te valne plage
het soude hem rechte boete geuen
ende verlinghen doen sijn leuen
325 hadde hijt .xl. jaer gedregen
so nutte hijs .xl. dage daerjegen
dat seggen wi ouer waer
also menich dach alse menich jaer
ofte ooc yemen ziec ware
330 van laserscepe openbare
nutte olye viue .xl. daghe
dit dar ic seggen sonder zage
dat hi claer wesen sal
vanden euele ouer al
335 sonder smette ende sonder teecken
het ware scade quamt den leecken
die ooc ware van helscen brande
onsteken in sine tande
bestreke hijt metter seluer zaken
340 het soudene gesont maken
so wat euele dat men heeft
dat gherechte boete geeft
het doet de doot lange merren
vanden mensche ende verren
345 die name .i. vat van kerstale
so groot dat hire in borge wale
ende setter jn enen wenehout
van .cc. jaren out
ende doent vul Olyen viue
350 dat hire ouer den hals in bliue
hi sal segghen ghewaerlike


______________________________________________________________________
To unsubscribe, send mail to majordomo@xxxxxxxxxxx with a body saying:
unsubscribe vms-list